Skriftlig avtale er nødvendig

Viktigst av alt når kjøpet skal gjennomføres, er en godt utarbeidet og korrekt skrevet kjøpsavtale, som gjør det klart hva selgeren og kjøperen er blitt enige om. For deg som kjøper, er det viktig at selgeren innestår for at hesten er helt frisk og oppgir hvilke tidligere sykdommer eller skader den har hatt.

Registreringshandlinger (i raseforening) og opplysninger om vaksinasjoner skal alltid følge hesten. Vil selgeren unnta seg eventuelle feil, må dette klart fremgå i kontrakten. En nøye gjennomført besiktigelse av hesten er alltid et godt grunnlag for en god handel. Avtalen bør også si noe om hestens utdanningsnivå og hva den er tenkt å brukes til. Eksakte opplysninger om når hesten skal bytte eier og hvordan, er også svært viktige opplysninger i avtalen. Det er på grunn av en vanlig, alminnelig begrensning i de fleste dyreforsikringer viktig at du som kjøper tegner forsikring fra den dagen du overtar risikoen for skader på hesten, og at selgeren sier opp sin forsikring tidligst denne dagen.

Rett selger?

Forviss deg om hvem du gjør en handel med. Og at selgeren virkelig har rett til å selge hesten. Er det en privatperson, et foretak eller kanskje et konkursbo som er selger? Eller har selgeren oppnevnt en fullmektig? I så fall må fullmektigen alltid bevise sine rettigheter med en skriftlig fullmakt.

Hestehandelen og loven

Kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven regulerer handelen med hester. Kjøpsloven gjelder når kjøpet skjer mellom to privatpersoner eller mellom to næringsdrivende samt når en næringsdrivende kjøper noe av en privatperson. Hvis derimot en privatperson kjøper hesten av en næringsdrivende, skal isteden forbrukerkjøpsloven normalt komme til anvendelse.

Hvorvidt en hest skal anses beheftet med en kjøpsrettslig feil, vurderes først og fremst av hva som er avtalt. Hvis ikke noe særskilt avtales angående en eller annen spesiell egenskap, kan hesten likevel ofte anses være beheftet med feil, for eksempel hvis den avviker fra hva kjøperen med grunn kan forutsette, eller fra det selgeren særskilt har lovet.

Selgeren har ansvaret for feil som har oppstått i den tiden han bærer risikoen for feilen. Ved forbrukerkjøp bærer han risikoen til hesten overleveres til kjøperen.

En forutsetning for å kunne påberope seg kjøpsrettslige feil overfor selgeren, er i henhold til kjøpsloven at man ikke oppdaget eller burde ha oppdaget feilen ved en undersøkelse før kjøpet (såkalt ”undersøkelsesplikt”). Dessuten gjelder i henhold til både kjøps- som forbrukerkjøpsloven at man som hovedregel må reklamere feilen innen en viss tid fra da man oppdaget feilen.

Kan man påberope en kjøpsrettslig feil overfor selgeren, er de vanlige følgene prisavslag eller heving av kjøp samt skadeserstatning.

Husk på

  • At en grundig besiktigelse av hesten er alfa og omega.
  • Å alltid stille spørsmål om tidligere sykdommer og behandlinger. Skriv ned i kjøpeavtalen hva selgeren har lovet samt de egenskaper du selv finner hos hesten.
  • Å ikke betale for hesten før den overleveres til deg.
  • Å kontrollere hesten grundig så fort du får den. Dersom du får mistanke om feil ved hesten – reklamere dette straks.
  • Å passe på å dokumentere denne feilen så snart som mulig, for eksempel ved hjelp av veterinæren.
  • Dersom kjøpet skal heves, skal det skrives en såkalt hevningserklæring – det viktige er ikke at du skriver pent – men at du skriver direkte.
  • Å kontakte juridisk ekspertise i tide. Det er viktig at du gjør alt riktig fra begynnelsen