Når du besøker eller bruker vårt nettsted, aksepterer du at du kun kan gjøre dette til privat bruk. Uten spesiell tillatelse fra Agria Dyreforsikring kan du ikke distribuere, endre, publisere eller bruke noe av informasjonen på nettstedet bortsett fra til eget privat bruk.

Vi gjør vårt beste for å sikre at opplysningene på nettstedet er korrekte, fullstendige og oppdaterte. Nettstedet og all informasjon, tekst, navn, bilder, illustrasjoner, logoer, koblinger og ikoner og annet materiale (uten begrensning) presenteres "som det er" og "som tilgjengelig", uten noen form for garanti, verken direkte eller indirekte. 

Agria Dyreforsikring påtar seg ikke ansvar for at informasjonen på nettstedet er korrekt eller fullstendig, og garanterer heller ikke at bruken av nettstedet vil være uten avbrudd, eller feilfri, eller at nettstedet og tilknyttede servere er frie for datavirus eller feil. Agria Dyreforsikring er heller ikke ansvarlig for tap knyttet til nettstedets funksjonalitet eller tilgjengelighet.

Agria Dyreforsikring garanterer ikke, er ikke ansvarlig for, og anbefaler ikke noen eksterne nettsteder som er knyttet til dette nettstedet gjennom pekere. Eksterne nettsteder du besøker ved å klikke på en peker på dette nettstedet, ligger utenfor Agria Dyreforsikrings kontroll, og du besøker slike nettsteder utelukkende på eget ansvar.

En hver form for informasjon eller materiale som du måtte sende til nettstedet via e-post eller på annen elektronisk måte, er og vil bli behandlet som ikke-fortrolig og ikke-opphavsrettslig beskyttet materiale.

Dette nettstedet, inkludert tekster, layout, tegninger, databaser o.a., er beskyttet av copyright, og av de rettigheter som innehas av nettstedets produsent. Visse navn, merker og logoer på nettstedet er beskyttede varemerker. Ingenting på dette nettstedet må tolkes som en lisensrett eller annen rett til å bruke et varemerke uten skriftlig tillatelse fra Agria Dyreforsikring, eller fra tredjepart som eventuelt måtte eie et varemerke som vises på dette nettstedet. Enhver form for kopiering, bearbeiding, oversettelse, modifikasjon og enhver bruk av hele eller deler av dette nettstedet eller dens beskyttede elementer i enhver form og på enhver måte, er forbudt.

Under visse rubrikker på dette nettsted kan det finnes ytterligere spesifiserte bestemmelser og vilkår som gjelder spesifikt for den plassen.

Vilkårene reguleres av og skal tolkes i samsvar med norsk lov.